Corporate kosmologie

Kosmologie ordent het het buitengewone. Bij corporate kosmologie gaat het over het buitengewone, het onverklaarbare en het buitenculturele in organisaties.Corporate kosmologie kan worden ingezet teneinde: 1. de omgang met het buitengewone te duiden, als een manier van kijken waarop mensen in organisaties omgaan met het buitengewone en onverklaarbare; 2. interventies…

Cognitieve empathie

Bij cognitieve empathie gaat het erom dat de persoon waar het betrekking op heeft mee denkt vanuit het hoofd. Er is dus geen sprake van werkelijk inleven of meevoelen.Het gaat hier slechts om de ander cognitief te begrijpen.Wij noemen dit fake empathie en beschouwen dit in vele gevallen als gevaarlijk,…

Coercive control

Coercive control, ofwel dwingende controle, is de term voor geestelijke en/of fysieke dwang welke schuil gaat achter charmant, amicaal of zelfs normatief optreden. Coercive control is veelal moeilijk te herkennen van buitenaf, doordat de dader ‘vriendelijk’, ‘normaal’ of ‘normatief’ gedrag laat zien. Dwang is vaak niet openlijk, maar dikwijls verborgen…

Machiavellisme

Samen met subklinische psychopathie en subklinisch narcisme maakt machiavellisme deel uit van de zogeheten dark triad van persoonlijkheidskenmerken. Dit drietal wordt gekenmerkt door een sociaal offensief karakter, zonder deel uit te maken van een pathologie. Machiavellisten hebben een aantal unieke kenmerken zoals wantrouw, cynisch en egocentrisch.Zij investeringen zichzelf geenszins emotioneel…

KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’.Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de organisatie reeds aanwezig is. Omdat deze indicatoren veelal een “leidend” karakter hebben, zijn de indicatoren doorgaans een voorspeller van toekomstige prestaties.Gedrag is een functie van mens en omgeving. De omgeving…

Humanistische psychologie

De humanistische psychologie werd begin jaren zestig van de vorige eeuw gepresenteerd als de ‘derde weg’ of ‘derde kracht’.Humanistische psychologie was een reactie op de psychoanalyse en het behaviorisme. Humanistische psychologie ontstond vrijwel gelijktijdig met de cognitieve psychologie.Humanistische psychologie kent een zevental uitgangspunten welke onderstaand zijn weergegeven. 1. In de…

Positieve psychologie

Positieve psychologie betreft de jongste ontwikkeling onder de psychologische stromingen.De term en samenhangende inhoud verscheen door een artikel van Martin Seligman: Building human strength: Psychology’s forgotten mission.In de functie van president van de American Psychological Asscociation constateert hij daarin dat de (Amerikaanse) psychologie zich vooral gericht heeft op het begrijpen…

Paul Feyerabends methodologische anarchisme

Feyerabend beweert dat wetenschap in wezen een anarchistische exercitie is. Er is niets mis met de wetenschappelijke methode van kennisverwerving, echter is het alleen niet de enige methode en dienen ook andere methoden te worden gebruikt. Dit is het belangrijkste punt van Feyerabend wat gemakkelijk verkeerd opgevat kan worden. Dit…