Cognitieve empathie

Bij cognitieve empathie gaat het erom dat de persoon waar het betrekking op heeft mee denkt vanuit het hoofd. Er is dus geen sprake van werkelijk inleven of meevoelen.Het gaat hier slechts om de ander cognitief te begrijpen.Wij noemen dit fake empathie en beschouwen dit in vele gevallen als gevaarlijk,…

Coercive control

Coercive control, ofwel dwingende controle, is de term voor geestelijke en/of fysieke dwang welke schuil gaat achter charmant, amicaal of zelfs normatief optreden. Coercive control is veelal moeilijk te herkennen van buitenaf, doordat de dader ‘vriendelijk’, ‘normaal’ of ‘normatief’ gedrag laat zien. Dwang is vaak niet openlijk, maar dikwijls verborgen…

Cognitieve Psychologie volgens Beck

Cognitieve Psychologie volgens Beck kent de navolgende basisuitgangspunten: 1. De ‘black box’, de hersenprocessen staan centraal.2. De cognitief psycholoog stelt zich de vraag wat de motivaties zijn voor iemands gedrag.3. Bij het begrijpen van menselijk gedrag staat hierbij informatieverwerking centraal.4. Mensen worden beschouwd als actieve en creatieve wezens die zelfstandig…

Cerebral narc

Cerebral narc, ofwel een cerebraal narcist, is een persoon die narcistische voeding (narc supply) krijgt door te pronken met zijn of haar intellectuele capaciteiten. Met name cerebrale narcisten oefenen hun macht uit en krijgen waardering door anderen te slim af te zijn.Kenmerkend voor deze personen zijn een gebrek aan empathie…

Conditio sine qua non

Conditio sine qua non betreft een Latijnse uitdrukking, inhoudende een voorwaarde zonder welke (het gevolg) niet (zou ingetreden zijn)”. Het is een in de juridische wereld veel gebruikte term om het causaal verband tussen een schadeveroorzakende gedraging en de schade aan te geven. Het causaal verband is in het burgerlijk…

Corpus Hermeticum

Het Corpus Hermeticum is een manuscript dat onder meer wordt toegeschreven aan Hermes Trismegistus. Het is een gnostisch geschrift waarin de individuele mens op zoek gaat naar openbaringen en intuïtieve inzichten in het goddelijke door middel van een religieuze benadering van de natuur en het universum (Klaas van Egmond, 2019,…

Critical Theory

De Critical Theory (CT) is een theorie welke de sociale hegemonie bevraagt en zich kenmerkt door een sterke focus op filosofische grondslagen van de sociale wetenschappen. De CT is afkomstig van de Frankfurter Schule waarbij Horkheimer, Adorno, Marcuse, en in een later stadium Habermas, de meest fundamentele vertegenwoordigers zijn

Concilie van Nicea (325 n.Chr.)

Tijdens dit concilie werd de institutionele katholieke kerk gevormd. Er was nu een universele christelijke geloofsopvatting, de catechismus, waarin de gelovigen werden geacht zich verenigd te weten. Er was geen ruimte meer voor individuele opvattingen en dus ook niet voor diversiteit. Met dit concilie werd de individuele religieuze beleving van…