H

Humanistische psychologie

De humanistische psychologie werd begin jaren zestig van de vorige eeuw gepresenteerd als de ‘derde weg’ of ‘derde kracht’.Humanistische psychologie was een reactie op de psychoanalyse en het behaviorisme. Humanistische psychologie ontstond vrijwel gelijktijdig met de cognitieve psychologie.Humanistische psychologie kent een zevental uitgangspunten welke onderstaand zijn weergegeven. 1. In de…

Humanistische persoonlijkheidstheorie

Dit betreft een type theorie dat het accent legt op menselijke groei en potentieel in plaats van op psychische stoornissen. Theorieën van dit type benadrukken het functioneren van het individu in het heden in plaats van de invloed van gebeurtenissen uit het verleden.

Heuristiek

Grieks heuriskein = vinden, vergelijk heurèka = ik heb het gevonden.Heuristiek betreft de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Zij legt zich erop toe om methodisch en systematisch op uitvindingen en ontdekkingen te komen.

Heideggers kritiek op de metafysica

Metafysica betreft de wijsgerige leer welke niet geënt is op het onderzoeken van de werkelijkheid zoals wordt voorgeschoteld vanuit zintuiglijke waarneming (fysica), maar onderzoekt wat het wezen is van de werkelijkheid en wat haar constitueert. Dit is echter nimmer een vast gegeven en wordt dan ook door filosofen op diverse…

Hermeneutiek

Letterlijk: ἑρμήνευειν (hermèneuein); ‘uitleggen’, ‘vertalen’ volgens Homerus’  Hermes. Het gaat om de studie van de interpretatie van geschreven teksten (theologie, literatuur, recht, filosofie). Het woord slaat op Hermes, de boodschapper van Zeus in de Griekse mythologie. Hermes droeg boodschappen over aan de stervelingen en interpreteerde deze boodschappen.Hermeneutiek betreft een methode…

Humanisme

Het humanisme is een open levensbeschouwing welke van oudsher geworteld is in een intellectuele, literaire en wetenschappelijke beweging en stelt in essentie genomen de mens centraal en richt zich op dialoog. Van de Klundert & van Boeschoten (2017) formuleren een aantal uniforme en representatieve grondbeginselen alwaar het humanisme op gestoeld…

Humanismus

In 1808 wordt door de Duitser Niethammer voor het eerst het woord ‘humanismus’ gebruikt om op een negatieve wijze een opvoedingsmethodiek aan te duiden waar veel aandacht is voor het hogere in de mens. In 1847 komt het voor het eerst in het Nederlands woordenboek voor: ‘het stelsel van opvoeding…