LEGAL

 

 

 

 

Katharsis Legal ondersteunt Legal professionals bij uiteenlopende vraagstukken teneinde Legal professionals naar eigen essentie en duurzaam te laten functioneren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten uit de humanistiek, de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie.
Katharsis Legal levert Legal professionals ondersteuning op de navolgende gebieden:


Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren. Lees verder

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’. Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise,  toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont. De werkelijke onophoudelijke pandemie is naar ons inzicht dan ook (geïnstitutionaliseerd) narcisme, psychopathie en sociopathie welke resulteert in de grootst mogelijke vormen van onrecht.  

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.

Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan.  Lees verder

Katharsis biedt één-op-één sessies aan welke Legal professionals ondersteunt bij uiteenlopende zingevingsvraagstukken en heft hiertoe eventuele blokkerende ‘problematiek’ die hier aan ten grondslag ligt concreet op. Voorts wordt op grond van hetgeen vastgesteld concreet richting verschaft zodat er vanuit eigen essentie, in het kader van normatieve professionaliteit, gewerkt kan worden.
De één-op-één sessies worden, op grond van het deponeerde vraagstuk, behandeld door de daartoe bestemde (ervarings)deskundige. Katharsis werkt in dit verband zowel met ervaringsdeskundigen als wetenschappelijk opgeleide humanistici. De sessies zijn volstrekt confidentieel van aard en vinden plaats op een datum, tijdstip en  locatie naar voorkeur.

Net als vele Legal professionals, weet Katharsis ook dat de praktijk weerbarstig is en dat als gevolg hiervan onrecht in de hand gewerkt kan worden.
Katharsis Legal schijnt dan ook licht op het recht vanuit de Katharsis-uitgangspunten om voorgenoemde te voorkomen, dan wel te bestrijden.
Concreet gesteld kan Katharsis Legal worden ingezet om mee te denken, mee te interpreteren van rechtsregels welke verband houden met de specifieke casus, teneinde recht te doen aan het individu in kwestie alsook de Legal professional  te ondersteunen bij vertogen.
De specialisatie van Katharsis Legal is gelegen in de bijstand van Legal professionals welke belangen behartigen van slachtoffers.

Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor legal professionals aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend één en ander kunnen bespreken.

VRAAG DE BROCHURE AAN