FAQ

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN


Wat houdt het persoonlijke consult, als onderdeel van modules, in?
Het persoonlijk consult is er wanneer u praktische vragen hebt over opdrachten die onderdeel uitmaken van de module, u begeleiding zoekt om betekenis te geven aan emoties of inzichten bij het doorlopen van de module of als u wenst te sparren over de uitkomsten. Het consult wordt telefonisch of op fysieke locatie uitgevoerd en is volstrekt confidentieel.

Katharsis Academy spreekt over ‘blokkerende’ psychosociale problematiek. Waar kan aan worden gedacht?
Dit kan vanuit een breed perspectief worden beschouwd. Van lichte stress-triggers tot ernstige trauma’s waar zingevingprofessionals, psychologen, psychiaters en anderen geen effectieve ondersteuning bij hebben kunnen leveren.

Waarin verschilt Katharsis van de reguliere geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder psychologen?
Katharsis vertrekt vanuit een volstrekt ander mensbeeld, theorieën en oplossingen die hiermee gepaard gaan. Katharsis put uit inzichten uit de humanistiek. Dit omvat niet alleen psychologie, maar ook sociologie en filosofie. Daarnaast wordt tevens gebruik gemaakt van inzichten voortvloeiend uit de zijnsoriëntatie. Ook wordt geput uit ervaring en praktijk. Dit leidt ertoe dat Katharsis over een breder pallet aan kennis en ervaring beschikt en daarmee adequater en duurzamer personen kan ondersteunen. Daarnaast schenkt Katharsis meer tijd en aandacht aan de persoon en samenhangende situatie. Katharsis is mede opgericht vanwege de leemtes die worden vastgesteld binnen o.a. de geestelijke gezondheidszorg, zoals beperkte tijd en aandacht voor de cliënt, wachtlijsten en in vele gevallen ‘behandelingen’ gericht zijn op symptoombestrijding. Meer informatie omtrent onze denk- en werkwijze kan worden opgevraagd.

Ik zou graag een traject bij Katharsis willen volgen, maar mijn fysieke en emotionele gesteldheid laat dit niet toe.
Katharsis is bij uitstek in staat om ondersteuning te bieden bij dergelijke situaties. Neem telefonisch contact met ons op, of stuur een email naar nomair [at] katharsis.academy, en we vinden op grond van de afgegeven situatie een gepaste en werkbare oplossing.

Ik zou graag zelf een locatie willen selecteren waar de sessie met Katharsis plaatsvindt. Is dit mogelijk?
Ja, dit is mogelijk. Zeker wanneer het een één-op-één sessie betreft. Alhoewel Kaharsis beschikt over verschillende private offices door het hele land heen, is het mogelijk om elders de sessie te laten plaatsvinden naar uw voorkeur. Hier worden in beginsel geen additionele kosten voor berekend.

Katharsis spreekt veelvuldig van ‘beproefde methodieken’. Wat bedoelt Katharsis hiermee?
Katharsis heeft aan de hand van de eerder gestelde inzichten diverse methodieken ontwikkeld om ‘problematiek’ op duurzame wijze op te lossen. De methodieken zijn in de jaren voorafgaand aan de oprichting van Katharsis veelvuldig ingezet en hebben geleid tot aantoonbaar duurzaam resultaat. Dit succes is dan ook bepalend geweest voor de oprichting van Katharsis. Meer informatie omtrent de methodieken kan worden opgevraagd.

Katharsis geeft aan o.a. gebruik te maken van inzichten uit de humanistiek. Betekent dit dat jullie humanisten zijn?
Nee. Alhoewel we charmeert zijn van vele beginselen van het humanisme, onderschrijven wij niet alle beginselen, perspectieven en stromingen die hier aan gelieerd zijn. Meer over onze denkwijze kan worden opgevraagd.

Welke garanties geeft Katharsis aangaande werkendheid en resultaat van de activiteiten?  

Alhoewel Katharsis in juridische zin slechts een inspanningsverplichting kent, is Katharsis weldegelijk in staat om, afhankelijk van de context, garanties te verstrekken over de werkbaarheid en resultaat van verrichtte activiteiten. Katharsis maakt bij ieder traject helder wat de verwachtingen zijn alsook welke implicaties hieraan verbonden zijn. Op grond van voorgenoemde kunnen dan ook garanties worden verstrekt. Indien u wilt weten welke garanties u, in relatie tot uw situatie, kunnen worden afgegeven, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.  

Wat is de werkwijze van Katharsis?
Dit is afhankelijk van de activiteit, en in het bijzonder de aard van de activiteit, waar naar wordt verwezen. Over het algemeen kan echter worden gesteld dat Katharsis haar werkwijze afstelt op grond van de afgegeven vraag. Dit betekent doorgaans dat er in eerste instantie een oriënterend, en geheel kosteloos, gesprek plaatsvindt waarbij geïnventariseerd wordt wat de problematiek c.q vraag is. Op grond hiervan ontwerpt Katharsis een traject c.q oplossing die recht doet aan de situatie in casu. Indien u meer wilt weten omtrent onze werkwijze, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Wat kan ik wel/niet verwachten van Katharsis?
Ook hier geldt dat dit wederom afhankelijk is van de activiteit, en in het bijzonder de aard van de activiteit, waar naar wordt verwezen. Over het algemeen kan echter worden gesteld dat Katharsis haar werkwijze afstelt op grond van de afgegeven vraag. Wel kunnen we aangeven dat onze methodieken, en bronnen waar we uit putten, seculier van aard zijn en wij op geen enkele wijze codependency of ongezonde ego-stimulerende richtingen bevorderen. Verder kan worden aangegeven dat we geen kunstzinnige vormen toepassen en zeer beperkt gebruik maken van new age inzichten of differentiaties op het gebied van spiritualiteit en religie die, zoals eerder gesteld, codependency of ongezonde ego-stimulerende richtingen bevorderen. Kenmerkend voor Katharsis zijn no sugar coating inzichten en oplossingen.

Zijn er situaties of doelgroepen te duiden waar Katharsis niets mee kan of mee doet?
Katharsis staat in beginsel open voor eenieder die aanklopt met een hulpvraag welke verband houdt met de omschreven activiteiten van Katharsis. Op basis van de hulpvraag bekijkt Katharsis in hoeverre onze kennis en expertise invulling kan geven aan de behoefte. Mocht op grond van voorgenoemde blijken dat Katharsis niet over de kennis, expertise en capaciteit beschikt, dan zal Katharsis –indien wenselijk- doorverwijzen naar een daartoe bestemde professional. 

Het volgen of afnemen van een traject bij Katharsis kan mij, op basis van afgegeven informatie, privé problemen opleveren. Wat kan Katharsis doen?
Katharsis waarborgt volstrekte vertrouwelijkheid en beschikt over een netwerk van specialisten op diverse terreinen welke ondersteuning kunnen leveren ter waarborging van vertrouwelijkheid én veiligheid. Ook hier geldt dat wanneer de situatie dermate ernstig van aard is en Katharsis, alsook gelieerd netwerk, niet in staat blijkt gedegen ondersteuning te leveren, dan zal Katharsis hiertoe transparantie verschaffen alsook verwijzing(en) toepassen.

Graag zou ik willen samenwerken met Katharsis. Kan dit?
Katharsis staat in beginsel open voor samenwerking. Het staat u vrij ons te benaderen en uw gedachtes ten aanzien van samenwerking te ventileren. U kunt ons een email sturen via info [at] katharsis.academy

Is er sprake van een maatschappelijke agenda?
Er is zeker sprake van een maatschappelijke agenda. Zie daartoe de visie en missie van Katharsis alsook onze uitgangspunten.
Katharsis zal al haar energie, kennis, expertise en financiële middelen op gepaste wijze aanwenden teneinde haar missie waar te maken.

Zijn er betalingsregelingen mogelijk?
Katharsis biedt de mogelijkheid om betalingsregelingen te treffen. De exacte regeling wordt in samenspraak met u bepaald. Neem contact met ons op om e.e.a nader te bespreken.

Welke tarieven hanteren jullie voor de activiteiten waar geen tarief bij wordt vermeld?
Dit is volstrekt afhankelijk van de aard, complexiteit, benodigde capaciteit en duur van de activiteit. Het is dan ook niet mogelijk om de tarieven in dit verband op voorhand concreet te duiden. Wel kan worden aangegeven dat Katharsis rekening houdt met de doelgroep en de financiële middelen waarover een persoon of organisatie beschikt en op basis hiervan inventariseert in hoeverre Katharsis, al dan niet tegen gereduceerd tarief, toch op gedegen wijze ondersteuning kan verlenen. In geval u hier meer over wilt weten, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Ik heb vragen die hier niet worden behandeld
Maak gebruik van de chatfunctie en stel uw vraag. Indien u uw vraag graag telefonisch wilt stellen, dan kan dat uiteraard. Maakt u gebruik van het telefoonnummer op de contactpagina of vul het contactformulier in. Ook kunt u een email sturen naar info [at]katharsis.academy. Wij zullen uw vraag, en eventueel verstrekte achtergrondinformatie, volstrekt confidentieel behandelen.