CORPORATE

 

 

 

 

Katharsis Corporate ondersteunt bedrijven bij diverse vraagstukken teneinde bedrijven en professionals duurzaam succesvol te laten opereren.
Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis en inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bedrijfswetenschappen en humanistiek, de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat. Katharsis Corporate levert ondersteuning op de navolgende gebieden:


Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren. Lees verder

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’. Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise,  toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont. De werkelijke onophoudelijke pandemie is naar ons inzicht dan ook (geïnstitutionaliseerd) narcisme, psychopathie en sociopathie welke resulteert in de grootst mogelijke vormen van onrecht.  

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.
Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan.  Lees verder

Om een transitie succesvol te realiseren is het noodzakelijk dat alle organisatiedomeinen, en betrokken actoren, op elkaar zijn afgestemd en vanuit essentie werken. Om dit te realiseren levert Katharsis Corporate concrete ondersteuning bij zaken als:

  • Het (her)definiëren van de visie, missie en samenhangende identiteit
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van leiderschap(stijl)
  • Het begeleiden en ondersteunen van directie, managers en medewerkers gedurende verandertrajecten

Kathasis ondersteunt directeuren en managers bij geestelijke en emotionele vraagstukken in zowel zakelijke als privé-matige context. Geen vraagstuk in dit verband is ons onbekend. Wij bieden niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar bieden tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context.  

Katharsis ondersteunt directies en ondernemers bij geschillen middels mediation.  
Concreet valt hierbij te denken aan:

  • Mediation bij integratie of separatie van een onderneming en hetgeen hiermee gepaard gaat

  • Mediation bij ernstige geschillen tussen directieleden onderling welke de continuïteit van de organisatie substantieel onderdruk zet

 

Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor professionals aan. Deze treft op de programmapagina. 

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend één en ander kunnen bespreken.

VRAAG DE BROCHURE AAN