ONDERWIJS


Katharsis Onderwijs ondersteunt onderwijsinstellingen, in het bijzonder instellingen in het WO, HBO en MBO, bij diverse vraagstukken teneinde instellingen, en samenhangende professionals, op een duurzame wijze te laten functioneren. Daarnaast ondersteunt Katharsis onderwijsinstellingen bij het vormgeven van onderwijs teneinde recht te doen aan de ontwikkeling van studenten welke verbonden zijn aan de instelling in casu. Laatstgenoemde betekent in dit verband dat Katharsis onderwijsinstellingen ondersteunt bij studenten leren equiperen voor het leven, zowel beroepsmatig als persoonlijk.  
Ten aanzien van eerstgenoemde, maakt Katharsis gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuur,- en bedrijfswetenschappen, humanistiek en zijnsoriëntatie. Ten aanzien van het tweede punt maakt Katharsis gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de humanistiek, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. De ondersteuning die Katharsis Onderwijs levert is dan ook als volgt:BELEIDS- EN ORGANISATIEADVIES
Om beleid op duurzame wijze te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle organisatiedomeinen, en betrokken actoren, op elkaar zijn afgestemd en vanuit essentie werken. Om dit te realiseren levert Katharsis Onderwijs concrete ondersteuning bij zaken als:

  • Het (her)formuleren van strategisch, tactisch als operationeel beleid
  • Het toetsen van beleid op implicaties en haalbaarheid
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie op grond van beleid
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van bestuurs- en leiderschap(stijl)
  • Het (bege)leiden en ondersteunen van bestuurders, managers en overheidsprofessionals gedurende (verander)trajecten

ONDERWIJSADVIES
Katharsis ondersteunt onderwijsinstellingen bij het vormgeven van onderwijs vanuit katharsis-perspectief. Hierbij wordt echter rekening gehouden met de uitgangspunten en samenhangende beginselen van de instelling. Katharsis fungeert in dit verband als critical friend, inhoudende dat Katharsis geheel naast -en in samenspraak met u- ondersteunt bij het herzien en herdefiniëren van onderwijsinhoud, gelieerde structuur alsook toegepaste didactiek en methodiek(en). Katharsis maakt hiertoe gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de humanistiek, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. Katharsis is tevens in staat om in cocreatie onderwijsprogramma’s tot stand te brengen alsook tot uitvoer te brengen.

COUNSELING VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS
Kathasis ondersteunt directeuren, managers en onderwijsprofessionals bij uiteenlopende vraagstukken, zowel in persoonlijk opzicht als vraagstukken welke gelieerd zijn aan normatieve professionaliteit. Geen vraagstuk is Katharsis onbekend. Katharsis biedt niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar biedt tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van beproefde katharsis-methodieken.

MEDIATION
Katharsis ondersteunt onderwijsprofessionals bij geschillen middels mediation. Concreet valt hierbij te denken aan:

  • Mediation bij formele en informele geschillen op bestuursniveau, unitniveau, operationeelniveau en hetgeen hiermee gepaard gaat
  • Mediation bij geschillen waarbij de continuïteit en bestaansrecht van de organisatie substantieel onder druk staat en urgente oplossingen noodzakelijk zijn.

Katharsis hanteert hiertoe het beproefde Katharsis-mediationmodel.

ONDERWIJSPROGRAMMA’S VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS
Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor onderwijsprofessionals aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend de casus kunnen bespreken.