ONDERWIJS

 

 

 

 

Katharsis Onderwijs ondersteunt onderwijsinstellingen, in het bijzonder instellingen in het WO, HBO en MBO, bij diverse vraagstukken teneinde instellingen, en samenhangende professionals, op een duurzame wijze te laten functioneren. Daarnaast ondersteunt Katharsis onderwijsinstellingen bij het vormgeven van onderwijs teneinde recht te doen aan de ontwikkeling van studenten welke verbonden zijn aan de instelling in casu. Laatstgenoemde betekent in dit verband dat Katharsis onderwijsinstellingen ondersteunt bij studenten equiperen voor het leven, zowel beroepsmatig als persoonlijk.  

Ten aanzien van eerstgenoemde, maakt Katharsis gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuur,- en bedrijfswetenschappen, humanistiek en zijnsoriëntatie.
Ten aanzien van het tweede punt maakt Katharsis gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de humanistiek, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. De ondersteuning die Katharsis Onderwijs levert is dan ook als volgt:


Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren. Lees verder

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’. Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise,  toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont. De werkelijke onophoudelijke pandemie is naar ons inzicht dan ook (geïnstitutionaliseerd) narcisme, psychopathie en sociopathie welke resulteert in de grootst mogelijke vormen van onrecht.  

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.
Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan.  Lees verder

Om beleid op duurzame wijze te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle organisatiedomeinen, en betrokken actoren, op elkaar zijn afgestemd en vanuit essentie werken. Om dit te realiseren levert Katharsis Onderwijs concrete ondersteuning bij zaken als:

  • Het (her)formuleren van strategisch, tactisch als operationeel beleid
  • Het toetsen van beleid op implicaties en haalbaarheid
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie op grond van beleid
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van bestuurs- en leiderschap(stijl)
  • Het (bege)leiden en ondersteunen van bestuurders, managers en onderwijsprofessionals gedurende (verander)trajecten

Katharsis ondersteunt onderwijsinstellingen bij het vormgeven van onderwijs vanuit katharsis-perspectief. Hierbij wordt echter rekening gehouden met de uitgangspunten en samenhangende beginselen van de instelling. Katharsis fungeert in dit verband als critical friend, inhoudende dat Katharsis, in samenspraak, u ondersteunt bij het herzien en herdefiniëren van onderwijsinhoud,  didactiek en bijbehorende methodiek(en). Katharsis maakt hiertoe gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de humanistiek, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. Katharsis is tevens in staat om in co-creatie onderwijsprogramma’s tot stand te brengen alsook tot uitvoer te brengen.

Kathasis ondersteunt directeuren, managers en onderwijsprofessionals bij uiteenlopende vraagstukken, zowel in persoonlijk opzicht als vraagstukken welke gelieerd zijn aan normatieve professionaliteit. Geen vraagstuk is Katharsis onbekend. Katharsis biedt niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar biedt tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van beproefde katharsis-methodieken.

Katharsis ondersteunt instellingen en professionals bij geschillen middels mediation. Onze specialisatie bevindt zich op de navolgende terreinen:

  • Mediation bij formele en informele geschillen op bestuursniveau, unitniveau, operationeelniveau en hetgeen hiermee gepaard gaat

  • Mediation bij geschillen waarbij de continuïteit en bestaansrecht van de organisatie substantieel onder druk staat en urgente oplossingen noodzakelijk zijn.

Katharsis hanteert hiertoe het beproefde Katharsis-mediationmodel.

Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor onderwijsprofessionals aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend één en ander kunnen bespreken.

VRAAG DE BROCHURE AAN