OVERHEID

 

 

 

 

Katharsis Overheid ondersteunt overheidsorganen bij diverse vraagstukken teneinde organisaties binnen dit umfeld, en samenhangende professionals, duurzaam te laten functioneren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuurswetenschappen en humanistiek. Laatstgenoemde betreft de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat. Katharsis Overheid levert ondersteuning op de navolgende gebieden:


Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren. Lees verder

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’. Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise,  toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont. De werkelijke onophoudelijke pandemie is naar ons inzicht dan ook (geïnstitutionaliseerd) narcisme, psychopathie en sociopathie welke resulteert in de grootst mogelijke vormen van onrecht.  

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.
Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan.  Lees verder

Om beleid op duurzame wijze te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle organisatiedomeinen, en betrokken actoren, op elkaar zijn afgestemd en vanuit essentie werken. Om dit te realiseren levert Katharsis Overheid concrete ondersteuning bij zaken als:

  • Het ondersteunen bij het formuleren van beleid
  • Het toetsen van beleid op implicaties en haalbaarheid
  • het operationeel vormgeven van het beleid
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie op grond van beleid
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van bestuurs- en leiderschap(stijl)
  • Het (bege)leiden en ondersteunen van bestuurders, managers en overheidsprofessionals gedurende (verander)trajecten

Kathasis ondersteunt overheidsprofessionals bij geestelijke en emotionele vraagstukken in zowel professionele als privé-matige context. Geen pijnpunt is onbekend. Katharsis biedt niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar biedt tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van beproefde katharsis-methodieken.

Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor overheidsprofessionals aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend de casus kunnen bespreken.

VRAAG DE BROCHURE AAN