NON PROFIT

 

 

 

 

Katharsis Non Profit ondersteunt non profit gerelateerde organisaties bij diverse vraagstukken teneinde de organisatie, bestuurders en professionals stabiel en duurzaam te laten opereren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuurswetenschappen en humanistiek. Laatstgenoemde betreft de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat. Katharsis draagt samen met u graag bij aan een gedegen bestuur en hetgeen hiermee samenhangt. Katharsis levert in dit verband de navolgende diensten:


Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren. Lees verder

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’. Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise,  toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont. De werkelijke onophoudelijke pandemie is naar ons inzicht dan ook (geïnstitutionaliseerd) narcisme, psychopathie en sociopathie welke resulteert in de grootst mogelijke vormen van onrecht.  

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.
Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan.  Lees verder

Een helder, gedragen en realistisch beleid is voor iedere non profit organisatie is must wil ze haar bestaansrecht op een duurzame manier waarborgen.
Om dit te realiseren levert Katharsis ondersteuning bij zaken als:

  • Het (her)definiëren van de visie, missie en beleidsmatige uitgangspunten
  • Het toetsen van beleid op implicaties en haalbaarheid
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie
  • Het converteren van beleidsmatige uitgangspunten naar de praktijk
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van bestuursstijlen
  • Het begeleiden en ondersteunen van bestuurders, stafleden en medewerkers gedurende verandertrajecten

Kathasis ondersteunt bestuurders bij geestelijke en emotionele vraagstukken in zowel professionele als privé-matige context. Geen vraagstuk in dit verband is ons onbekend. Wij bieden niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar bieden tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context. We maken hierbij gebruik van beproefde katharsis-methodieken. 

Katharsis ondersteunt bestuurders bij geschillen middels mediation. Primair biedt Katharsis mediation aan ingeval sprake is van geschil(len) tussen bestuursleden onderling welke de continuïteit van de organisatie substantieel onder druk zet.

Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor bestuurders aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend de casus kunnen bespreken.

VRAAG DE BROCHURE AAN