ENCYCLOPEDIE

Op deze pagina treft u een overzicht van definities, termen, en samenhangende betekenissen, die worden gebruikt in de kennisdocumenten van Katharsis Academy. De pagina wordt met regelmaat geactualiseerd.

Reformatie

De reformatie bracht een scheuring in de grote monoliet van de christelijke Kerk. Dehervormers gaven kritiek op de wereldlijke macht en de rijkdom van de Kerk en de Paus. De belangrijkste waren Luther, Calvijn. Later vocht ook Hendrik VIII het pauselijk gezag aan. De hervormers herbronden zich bij de Bijbel,

Lees verder

Analytische filosofie

De analytische filosofie is een algemene verzamelnaam voor een bepaalde stijl van filosoferen in de hedendaagse filosofie die vooral in de Angelsaksische landen ging overheersen in de 20ste eeuw. Kenmerken van analytische filosofie: Een sterk vertrouwen in de (natuur)wetenschappen om de wereld te beschrijven. Het benaderen van filosofische problemen los van de historische oorsprong of van historische determinanten

Lees verder

Ars quadrata

Ars quadrata betekent ‘vierkante kunst’. In de geest van Vitruvius onderscheidde Robert Fludd (1574-1637) twee soorten kunst, namelijk ‘ronde’ kunst en ‘vierkante’ kunst.

Lees verder

Communicatief handelen

Dit betreft handelen op basis van wederzijds begrip tussen sociale actoren.Overeenstemming komt in communicatie tot stand, via taalhandelingen.

Lees verder

Ordinary language philosophy

Dit betreft een stroming waarbij getracht wordt zoveel mogelijk naar alledaags taalgebruik te kijken om op die manier concepten te toetsen aan wat er in de wereld speelt.

Lees verder

Structuralisme

Het structuralisme wijst op 20e eeuwse auteurs die in hun werk het zelfgenoegzaam subject dat in de moderne tijd (sinds Descartes) in het centrum van de wereld stond, van zijn voetstuk halen. Zij hebben allen een grote belangstelling voor de taal (als systeem), de tekst, het discours. De mens is

Lees verder

Griekse Filosofie

De filosofie brengt geen verhaal maar een rationeel verantwoordeuiteenzetting. In plaats van feiten uit de oertijd moeten er harde bewijzen naar voren worden gebracht. De monoloog maakt plaats voor een dialoog. De mythe verdraagt geen discussie.De filosofie daarentegen bouwt zijn redenering op met argumenten pro en contra (vb. de dialogen

Lees verder

Hermeneutiek

Letterlijk: ἑρμήνευειν (hermèneuein); ‘uitleggen’, ‘vertalen’ volgens Homerus’  Hermes. Het gaat om de studie van de interpretatie van geschreven teksten (theologie, literatuur, recht, filosofie). Het woord slaat op Hermes, de boodschapper van Zeus in de Griekse mythologie. Hermes droeg boodschappen over aan de stervelingen en interpreteerde deze boodschappen.Hermeneutiek betreft een methode

Lees verder

Actor-network theory

Betreft een studie van de processen waarbij theoretische disputen worden beslecht, ideeën worden geaccepteerd, instrumenten en methoden worden toegepast. ANT wordt ook wel aangeduid met de term “sociology of translation”, omdat het proces, de ‘vertaalslag’ van hetgeen wordt waargenomen naar de ‘inscripties’ (beschrijvingen) van deze ‘werkelijkheid’ wordt onderzocht, alsmede de

Lees verder

Utilitarisme

Het utilitarisme betreft een ethische stroming welke de morele waarde van handelingen afmeet aan de bijdrage die de handeling levert aan het algemene nut, ofwel het welzijn en geluk van allemaal (Bemtham & Mill, 2004).

Lees verder

Humanisme

Het humanisme is een open levensbeschouwing welke van oudsher geworteld is in een intellectuele, literaire en wetenschappelijke beweging en stelt in essentie genomen de mens centraal en richt zich op dialoog. Van de Klundert & van Boeschoten (2017) formuleren een aantal uniforme en representatieve grondbeginselen alwaar het humanisme op gestoeld

Lees verder