S

Silent treatment

De stilte behandeling, ofwel ‘silent treatment‘, betreft het doelbewust weigeren om met de andere persoon te communiceren. In vele gevallen is het tevens zo dat de persoon die de stille behandeling toepast, de aanwezigheid van de ander doelbewust weigert te erkennen.De stilte behandeling komt niet alleen voor in betrekkingen in…

De Sapir-Whorf hypothese van de linguïstiek

Franz Boas was één van de grondleggers van het relativisme, wat begon als een visie binnen de Westerse antropologie. Een bewering van Boas was dat taal een manier is om ervaringen te classificeren. Wilhelm von Humboldt stelde dat onze taal onze gedachten bepaalden. Edward Sapir, een student van Boas, en…

‘Squaring the circle’

Dit voor de Renaissance wezenlijke principe verwijst naar de opvatting dat macrokosmos (de wereld) en microkosmos (de mens) en daarnaast ook geest en materie met elkaar in evenwicht moeten zijn. Om dat tot uitdrukking te brengen zouden de cirkel (het geestelijke) en het vierkant (het materiële) dezelfde omtrek (of oppervlakte)…

Sociology of scientific knowledge

De ‘sociology of scientific knowledge’, een meer Europese wetenschapssociologie, richt zich vooral op de content, een aspect dat in de ‘institutional sociology of science’ sterk werd verwaarloosd. De uitgangspunten van de sociology of scientific knowledge passen binnen de constructivistische perspectieven.

Social imaginaries

Social imaginaries zijn de ruimtes waarin de transcendentie inbreekt in het immanente leven vanuit DAT leven- dus  niet van buiten dat leven. In de context van vragen en zoeken (transcendentie) overstijgen we, door ons te verliezen. 

Structuralisme

Het structuralisme wijst op 20e eeuwse auteurs die in hun werk het zelfgenoegzaam subject dat in de moderne tijd (sinds Descartes) in het centrum van de wereld stond, van zijn voetstuk halen. Zij hebben allen een grote belangstelling voor de taal (als systeem), de tekst, het discours. De mens is…

Secularisme

Secularisme is noch een menselijk en noch een historisch proces: het duidt een politiek systeem aan die door secularisering tot stand is gekomen. In secularisme als staatsvorm wordt de impact van religieuze instituties geminimaliseerd.

Sociaal Contract Theorie – Hobbes

Uitgangspunt: de mens is van nature een egoïst, wordt gedreven door eigenbelang, ten koste van anderen. Dit noemt Hobbes de natuurstaat. Dit denkbeeldige beginpunt beschrijft hoe volgens Hobbes de samenleving er uit zou zien als die aan zichzelf zou worden overgelaten. Er is geen overheid en er zijn geen afspraken…

Secularisering

Secularisering is niet een algemene condition humaine, maar een historisch proces dat wordt geassocieerd met de ontwikkelingen in de Europese geschiedenis na de middeleeuwen (opkomende moderne tijd). 

Structuration theory

Dit betreft een theorie over de relatie tussen agent en structuur. Structuren zijn abstracte codes of patronen die richting geven aan ons gedrag in sociale omgevingen. Structuren bestaan weliswaar buiten en onafhankelijk van een agent, maar zijn voor agenten beschikbaar als een blauwdruk voor handelen in een specifieke tijd-plaats setting.…