Blog

Conditio sine qua non

Conditio sine qua non betreft een Latijnse uitdrukking, inhoudende een voorwaarde zonder welke (het gevolg) niet (zou ingetreden zijn)”.

Het is een in de juridische wereld veel gebruikte term om het causaal verband tussen een schadeveroorzakende gedraging en de schade aan te geven.

Het causaal verband is in het burgerlijk recht van belang om te bepalen in hoeverre schade toegerekend kan worden aan de schuldenaar. Als een condicio-sine-qua-nonverband bestaat, kan schade in een zodanig ver verwijderd verband staan van de schadeveroorzakende gebeurtenis dat de schade niet meer aan de dader is toe te rekenen. Omgekeerd echter, als geen condicio-sine-qua-nonverband bestaat, kan in beginsel de schade ook niet aan de dader worden toegerekend. Zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis was de schade dan immers ook ontstaan.

De uitdrukking wordt ook wel buiten de rechtspraak gebruikt; in het algemeen als synoniem voor noodzakelijke voorwaarde.