A

Alogon

Alogon (Grieks), het onuitspreekbare, het onlogische (irrationeel) en het onmeetbare, zo werden de rationele nummers genoemd door de Griekse filosofen Pythagoras en Plato.

Auguste Comte (1798-1857)

Auguste Comte wordt de vader en naamgever genoemd van de sociologie en is de grondlegger van het positivisme. Op school verloor hij het Katholieke geloof wat hij had meegekregen van zijn ouders. Hij trouwde met Caroline Massin om haar te redden van prostitutie. Hij had moeite met het vinden van…

Allegorie

Een allegorie is een vorm van beeldspraak die een hele zin of meerdere zinnen wordt volgehouden, in tegenstelling tot de metafoor, waarbij één woord door een beeld wordt vervangen. Veel allegorieën maken gebruik van personificatie van algemene of abstracte begrippen, zoals (on)deugden, gedachten, karakters. Vaak hebben de personages zelfs expliciet die begrippen als…

Adaptability Quotient

Na IQ en EQ is er een nieuwe maatstaf voor intelligentie die rap aan populariteit wint: het Adaptability Quotient (AQ). Hierbij draait het niet om inzicht of emotie, maar om aanpassingsvermogen.

Actief pluralisme

Het pluralisme is een systeem dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren naast elkaar erkent. Deze verschillende voorkeuren hebben het recht om te bestaan en om invloed uit te oefenen op de politieke beleids- en besluitvorming.” “Actief pluralisme houdt het niet enkel bij respect voor andere visies maar overstijgt die…

Analytische filosofie

De analytische filosofie is een algemene verzamelnaam voor een bepaalde stijl van filosoferen in de hedendaagse filosofie die vooral in de Angelsaksische landen ging overheersen in de 20ste eeuw. Kenmerken van analytische filosofie: Een sterk vertrouwen in de (natuur)wetenschappen om de wereld te beschrijven. Het benaderen van filosofische problemen los van de historische oorsprong of van historische determinanten…

Ars quadrata

Ars quadrata betekent ‘vierkante kunst’. In de geest van Vitruvius onderscheidde Robert Fludd (1574-1637) twee soorten kunst, namelijk ‘ronde’ kunst en ‘vierkante’ kunst.

Actor-network theory

Betreft een studie van de processen waarbij theoretische disputen worden beslecht, ideeën worden geaccepteerd, instrumenten en methoden worden toegepast. ANT wordt ook wel aangeduid met de term “sociology of translation”, omdat het proces, de ‘vertaalslag’ van hetgeen wordt waargenomen naar de ‘inscripties’ (beschrijvingen) van deze ‘werkelijkheid’ wordt onderzocht, alsmede de…