Dialectiek

Dialectiek betreft een redeneervorm die door middel van het gebruik van tegenstellingen naar waarheid probeert te zoeken, dan wel een metafysica, volgens welke zowel het denken als de wereld verandert c.q. zich ontwikkelt, ten gevolge van tegenstellingen.

DARVO

DARVO is de afkorting voor “deny, attack, and reverse victim and offender”, ofwel ontkennen, aanvallen en omkeren van slachtoffer en dader. Het is een gebruikelijke manipulatiestrategie van psychologische misbruikers. De misbruiker ontkent dat het misbruik ooit heeft plaatsgevonden, valt het slachtoffer aan omdat de persoon probeert de misbruiker ter verantwoording…

Diskurs

Principiële discussie waarin de normen omtrent wat waar, juist en waarachtig is opnieuw worden vastgesteld. ‘Diskurs’ is een gesprek waarin nieuwe criteria worden geformuleerd omtrent waarheid, juistheid en waarachtigheid. Deze moeten intersubjectief geldig zijn, dat wil zeggen door de gespreksdeelnemers als geldend worden erkend. Implicatie: normen liggen niet vast, maar…

Demarcatiecriterium

Dit betreft een criterium voor de scheiding van zinvolle en niet-zinvolle uitspraken. Karl Popper ontwikkelt het falicificatiecriterium en stelt dat dit geen ‘zinscriterium’ is, maar een demarcatiecriterium: het gaat om het opstellen van gedurfde hypothesen, die men moet trachten te weerleggen. Zinvolle uitspraken zijn dan uitspraken waarvoor de mogelijkheid tot…

Descriptieve ethiek

Geeft een beschrijving van de heersende moraal, met de beschrijving van zeden en gewoonten, opvattingen over goed en kwaad, verantwoord en onverantwoord gedrag en geoorloofde en ongeoorloofde handelingen.