Klachtenreglement

KLACHTENREGLEMENT


Katharsis Academy en haar betrokkenen streven ernaar opdrachtgevers op hoogwaardige wijze te bedienen. Katharsis Academy hecht er waarde aan dat u tevreden bent.
Toch kan het zijn dat er zaken misgaan of mogelijk anders verlopen dan verwacht en dit resulteert in een klacht.
Indien u ergens niet tevreden over bent, dan is het van belang Katharsis hiervan op de hoogte te stellen, zodat er gezamenlijk naar passende oplossingen gezocht kunnen worden en eventuele herhaling kan worden voorkomen. Op deze wijze wordt Katharsis tevens in staat gesteld haar diensten te verbeteren.
Uw klacht zal in volstrekte vertrouwelijkheid worden behandeld.

In geval van een minder ernstige klacht, verzoekt Katharsis u te overwegen dit bij uw contactpersoon kenbaar te maken, zodat uw contactpersoon in staat wordt gesteld een oplossing voor u te vinden.
In geval van ernstige klachten, wanneer u de klacht niet mondeling wenst te bespreken of indien het overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u een formele klacht indienen.
Ook anonieme klachten worden in beginsel in behandeling genomen, echter kan de situatie ontstaan dat er geen uitsluitsel gegeven kan worden omdat in een dergelijke situatie die aanleiding gaf tot de klacht niet altijd adequaat kan worden onderzocht.

KLACHTEN

Indien u een klacht heeft, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de direct betrokkene(n).
Dit kan telefonisch of per mail. In de praktijk blijkt dat problemen op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze kunnen worden opgelost.
Uw klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen.
U kunt ons bereiken via het navolgende e-mailadres:
E-mail: [email protected]
Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van de klacht, of er sprake is van een ernstige klacht, dan kunt u de oprichter van Katharsis inschakelen via [email protected].
Hij zal uw klacht in strikte vertrouwelijkheid in behandeling nemen

TOT SLOT
Uw klacht wordt uitermate serieus genomen en wordt tevens beschouwd als een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze diensten en onze organisatie. Katharsis hoopt dat het u na het lezen van deze informatie afdoende voldoende duidelijk is geworden dat klagen is toegestaan. Katharsis stelt alles in het werk om tot een goede afhandeling van uw klacht te komen.