WIJSHEDEN DIE VOOR JE WERKEN

Katharsis Academy

Zingeving, humanisering & normatieve professionaliteit

Katharsis draagt enerzijds op fundamentele wijze bij aan de noodzakelijke bewustwording en ontwikkeling van eenieders essentie. Anderzijds vervult het ook een kritische en constructieve rol binnen organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen, het bedrijfsleven, en de samenleving als geheel. Door de katharsis tweeledig te laten gelden, wordt recht gedaan aan de essentie van het individu, daarmee de ‘ontwikkeling’ daarvan, leveren we contextgebonden handvatten aan organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen en bedrijven én dragen we direct bij aan een rechtvaardige en duurzame gemeenschap.
Katharsis Academy beschouwt het als haar taak recht te doen aan het individu en daarmee een wezenlijke en duurzame bijdrage te leveren aan organisaties, bedrijven en samenleving als geheel. Katharsis Academy verricht dit door middel van haar gesegmenteerde activiteiten.

Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren. Lees verder

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’. Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise,  toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont. De werkelijke onophoudelijke pandemie is naar ons inzicht dan ook (geïnstitutionaliseerd) narcisme, psychopathie en sociopathie welke resulteert in de grootst mogelijke vormen van onrecht.  

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.
Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan.  Lees verder

Katharsis Onderwijs ondersteunt onderwijsinstellingen, in het bijzonder instellingen in het WO, HBO en MBO, bij diverse vraagstukken teneinde instellingen, en samenhangende professionals, op een duurzame wijze te laten functioneren. Daarnaast ondersteunt Katharsis onderwijsinstellingen bij het vormgeven van onderwijs teneinde recht te doen aan de ontwikkeling van studenten welke verbonden zijn aan de instelling in casu. Laatstgenoemde betekent in dit verband dat Katharsis onderwijsinstellingen ondersteunt bij studenten  equiperen voor het leven, zowel beroepsmatig als persoonlijk.  
Ten aanzien van eerstgenoemde, maakt Katharsis gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuur,- en bedrijfswetenschappen, humanistiek en zijnsoriëntatie. Ten aanzien van het tweede punt maakt Katharsis gebruik van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de humanistiek, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. Lees verder

Katharsis Corporate ondersteunt bedrijven bij diverse vraagstukken teneinde bedrijven en professionals duurzaam succesvol te laten opereren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis en inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bedrijfswetenschappen en humanistiek, de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat. Dit wordt voorts aangevuld met inzichten uit de zijnsorientatie. Lees verder

Katharsis Overheid ondersteunt overheidsorganen bij diverse vraagstukken teneinde organisaties binnen dit umfeld, en samenhangende professionals, duurzaam te laten functioneren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuurswetenschappen, zijnsoriëntatie en humanistiek. Laatstgenoemde betreft de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat. Lees verder

Katharsis Non Profit ondersteunt non profit gerelateerde organisaties bij diverse vraagstukken teneinde de organisatie, bestuurders en professionals stabiel en duurzaam te laten opereren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuurswetenschappen, humanistiek, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. Katharsis draagt samen met u graag bij aan een gedegen bestuur en hetgeen hiermee samenhangt. Lees verder

actueel

Borneo Business Retreat

Video afspelen

Facts & figures

Enkele feiten en cijfers sinds de oprichting van Katharsis Academy per september 2020

Aantal landen actief
Beschikbare kennisdocumenten voor opdrachtgevers
Mensen bijgestaan KAT
Aan personen geleverde ondersteuning

ENKELE TESTIMONIALS

”Katharsis Corporate, in het bijzonder Nomair, heeft ons bijgestaan middels mediation. Nomair is in staat het onzichtbare zichtbaar te maken en hier betekenis aan te verlenen. Dit heeft ertoe geleid dat de ontvlechting van onze BV met zeer veel helderheid, rust en een duidelijk toekomstperspectief voor beide DGA’s heeft kunnen plaatsvinden.”
Een directeur van een B.V. uit Rotterdam-Noord
”Als strafrechtadvocaat word ik veelvuldig geconfronteerd met verschrikkelijke feiten. Dat gaat mij niet in de koude kleren zitten. Katharsis heeft mij niet alleen een luisterend oor geboden, maar ook geholpen bij het verwerken van bepaalde emoties zonder mijzelf
te verloochenen.”
Een strafrechtadvocaat uit Noord Nederland

Waarom katharsis werkt

No sugar coating philosophy

De kennis, inzichten en wijsheden die we bieden binnen de activiteiten van Katharsis Academy zijn onomstotelijk en voor eenieder direct toepasbaar.

Beproefd

Ontworpen materiaal is door experts samengesteld. De wijze waarop we werken is echt.

Resultaat

Omdat de geboden kennis, inzichten en wijsheden direct toepasbaar zijn, leidt dit tot gegarandeerd resultaat waardoor een bedrijf, organisatie en/of persoon op duurzame wijze kan opereren.

Waar komen onze opdrachtgevers en deelnemers vandaan?

Hebt u een vraag of wilt u advies?

Wij zijn slecht één telefoontje van u verwijderd. Neem gerust contact met ons op. U kunt ook uw gegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.
Een adviesgesprek geheel kosteloos!

ONZE MENSEN

NOMAIR VAN WIJK

Nomair is als directeur eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen Katharsis. Voorts is hij betrokken bij alle activiteiten van de segmenten. 

JENNIFER KOO

Jennifer Koo (Brunei) is host bij onze activiteiten in Zuidoost Azië. 

JANE MCLAIN

Jane (United States) houdt zich bij Katharsis bezig met diverse vraagstukken binnen bedrijfsorganisaties. 

Anne de Leeuw

Anne is verantwoordelijk voor het programmamanagment bij Katharsis Academy

VRAAG DE BROCHURE AAN