Cognitieve Psychologie volgens Beck

Cognitieve Psychologie volgens Beck kent de navolgende basisuitgangspunten: 1. De ‘black box’, de hersenprocessen staan centraal.2. De cognitief psycholoog stelt zich de vraag wat de motivaties zijn voor iemands gedrag.3. Bij het begrijpen van menselijk gedrag staat hierbij informatieverwerking centraal.4. Mensen worden beschouwd als actieve en creatieve wezens die zelfstandig…

Behaviorisme

Basisuitgangspunten van het behaviorisme op basis van Watson, Pavlov en Skinner: 1. Behavioristen stellen objectiviteit centraal, ze richten zich uitsluitend op waarneembaar gedrag. Gevoelens, motivatie en dergelijke worden niet bestudeert, daar de opvatting is dat deze niet wetenschappelijk te vast te stellen is.2. Leerprocessen staan centraal, het gaat niet om…

Auguste Comte (1798-1857)

Auguste Comte wordt de vader en naamgever genoemd van de sociologie en is de grondlegger van het positivisme. Op school verloor hij het Katholieke geloof wat hij had meegekregen van zijn ouders. Hij trouwde met Caroline Massin om haar te redden van prostitutie. Hij had moeite met het vinden van…

Humanistische persoonlijkheidstheorie

Dit betreft een type theorie dat het accent legt op menselijke groei en potentieel in plaats van op psychische stoornissen. Theorieën van dit type benadrukken het functioneren van het individu in het heden in plaats van de invloed van gebeurtenissen uit het verleden.

Allegorie

Een allegorie is een vorm van beeldspraak die een hele zin of meerdere zinnen wordt volgehouden, in tegenstelling tot de metafoor, waarbij één woord door een beeld wordt vervangen. Veel allegorieën maken gebruik van personificatie van algemene of abstracte begrippen, zoals (on)deugden, gedachten, karakters. Vaak hebben de personages zelfs expliciet die begrippen als…

Lijst van tien essentiële Capabilities volgens Nussbaum

De lijst van tien essentiële menselijke vermogens volgens Martha Nussbaum: Leven: de mogelijkheid om een menswaardig leven van normale duur te leiden. Lichamelijke gezondheid: de mogelijkheid op goede gezondheid, inclusief goede voeding, onderdak en voortplantingsmogelijkheden. Lichamelijke integriteit: de mogelijkheid op een zich vrij kunnen verplaatsen, beschermd te worden tegen (seksueel…

Ibn Rushd (Averroes)

Ibn Rushd (Averroes) was een islamitische jurist, arts en filosoof. Hij was een vrijdenker en protesteerde tegen moderne fundamentalisten. Hij betoogde dat filosofie in antieke en middeleeuwse tijd de natuurwetenschappen in sluit. De vraag die centraal staat is of het beoefenen van wetenschap volgens de Koran geoorloofd is en misschien…

Percept

Dit betreft het betekenisvolle product van perceptie; dikwijls een beeld dat geassocieerd wordt met concepten, herinneringen aan gebeurtenissen, emoties en motieven. Derhalve niet alleen een sensatie, maar ook de betekenis die daarmee samenhangt.

Heuristiek

Grieks heuriskein = vinden, vergelijk heurèka = ik heb het gevonden.Heuristiek betreft de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Zij legt zich erop toe om methodisch en systematisch op uitvindingen en ontdekkingen te komen.

Dialectiek

Dialectiek betreft een redeneervorm die door middel van het gebruik van tegenstellingen naar waarheid probeert te zoeken, dan wel een metafysica, volgens welke zowel het denken als de wereld verandert c.q. zich ontwikkelt, ten gevolge van tegenstellingen.